Satsingen mot ufrivillig deltid

Help

Den treårige satsingen mot ufrivillig deltid skal redusere bruken av småstillinger og fremme en heltidskultur i arbeidslivet.

Regjeringen har trappet opp innsatsen for å redusere antallet arbeidstakere i ufrivillig deltid. I Stortingsmelding 29 (2010-2011), Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv, ble det foreslått å bevilge 75 millioner kroner over en treårsperiode til tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har sammen hatt ansvaret for å administrere satsingen mot ufrivillig deltid i prosjektperioden.

Det er gjennomført to utlysninger av prosjektmidler på to hovedområder:

  1. Utviklingsprosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen (Arbeids- og velferdsdirektoratets ansvarsområde).
  2. Utviklingsprosjekter som retter seg mot kompetanseheving av arbeidstakere (Vox' ansvarsområde).

Til sammen har 47 prosjekter mottatt midler gjennom satsingen. Av disse har 31 prosjekter prøvd ut tiltak under hovedområde 1, mens seks prosjekter hører inn under hovedområde 2. Ti prosjekter dekker begge hovedområdene.

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo i oppdrag å evaluere satsingen mot ufrivillig deltid og utarbeide en kunnskapsstatus om deltidsproblematikken. Evalueringsrapporten for hele satsingen vil foreligge høsten 2014.

I forbindelse med satsingen er det opprettet en rådgivende gruppe som består av partene i arbeidslivet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.