Utlysninger

NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling.

NAV utlyser forskningsmidler både som enkeltoppdrag og i form av åpne utlysninger innenfor temaområder som er viktige for utviklingen av NAVs virksomhet.

Aktuelle utlysninger

Forrige utlysning av FoU-midler var innenfor det tematiske satsingsområdet interaksjon med brukere, og hadde søknadsfrist 15. februar 2019. Vi mottok i alt 32 søknader. Seks forskningsprosjekter har fått tildelt støtte og starter opp i 2019. 

Bidragsfinansierte forsøks- og forskningsprosjekter

Prosjektmidler til finansiering av prosjektideer fra forskningsmiljøer, organisasjoner eller virksomheter gis som bidragsfinansiering, det vil si uten krav til motytelse. Prosjekter som får tildelt støtte fra NAV, forplikter seg imidlertid til å rapportere om fremdrift og regnskap, samt til aktivt å formidle funn og resultater.

Les mer om pågående prosjekter finansiert med FoU-midler fra NAV.

Vi tar kun imot søknader om prosjektmidler i forbindelse med utlysninger.

Oppdragsforskning

NAV lyser også ut enkeltoppdrag på anbud. Disse lyses ut på Doffin, og er underlagt lover og regler for offentlige anskaffelser.

Fra desember 2018  har NAV inngått rammeavtaler for fire ulike FoU-oppdragstyper: 

  • Evaluering og kartlegging (10 leverandører)
  • Kunnskapsoppsummering og litteraturgjennomgang (10 leverandører)
  • Effektanalyser (8 leverandører)
  • Forsøk og utprøvinger (6 leverandører)

Rammeavtalene gjelder i to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. 

Vi publiserer forsknings- og evalueringsrapporter finansiert av NAV på våre nettsider.

Kontakt

Spørsmål om NAVs FoU-arbeid og utlysninger kan sendes til fou@nav.no