Tildelingen av FoU-midler for 2019 er klar

NAV gir støtte til seks nye forskningsprosjekter innenfor temaet interaksjon med brukere.

NAV mottok i alt 32 søknader om støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter etter årets utlysning av FoU-midler. I utlysningen etterlyste vi prosjekter som belyser forskningsspørsmål innenfor det tematiske satsingsområdet interaksjon med brukere. Søknadene er vurdert opp mot kriteriene i utlysningsteksten - kvalitet, relevans, overføringsverdi - og rangert i henhold til disse. Seks prosjektsøknader ble innvilget, mens ytterligere ett prosjekt fortsatt er til vurdering.   

Følgende prosjekter har fått støtte og starter opp nå: 

  • Bruken av digital aktivitetsplan, Proba samfunnsanalyse
  • Digital ekskludering i NAV – hvem, når, hvorfor? Sintef
  • Kunnskap om kommunikasjon: fra best practice i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden, SNF
  • Saksbehandlere, automatisert innsatskategorisering og arbeidssøkeres overgang til jobb, UiO, Økonomisk institutt
  • Virtuelle praksiplasser VR/AR: videreføring og utprøving, NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring
  • Muligheter og begrensninger ved digitalisering av sosiale tjenester, Proba

Mer informasjon om prosjektene vil bli lagt ut i løpet av kort tid.