NAV utlyser forskningsmidler på arbeid- og helseområdet

Nå er det mulig å søke om forskningsmidler fra NAV. Søknadsfristen er 15. februar 2018.

NAV lyser ut inntil 5 millioner kroner for 2018 i støtte til prosjekter som belyser problemstillinger innenfor det tematiske området arbeid og helse. Støtten gis som bidragsfinansiering. Du finner utlysningstekst, søknadsskjema og veiledning under menyen Relatert informasjon til høyre på siden.

- NAV ønsker å stimulere til forskning på områder som er viktige for utviklingen av tiltakene og virkemidlene våre. Med disse åpne utlysningene inviterer vi forskningsmiljøer til å foreslå forskningsspørsmål og metoder som kan bidra til å dekke kunnskapshull, forteller NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt.

De åpne utlysningene utgjør et viktig supplement til den oppdragsbaserte forskningen NAV bestiller, og annen FoU-aktivitet som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i tråd med NAVs Kunnskapsstrategi 2013-2020 og våre tematiske satsingsområder.

Hvilke forskningsspørsmål kan være aktuelle?

Kunnskapsdirektøren håper nå på et bredt tilfang av søknader fra forskningsmiljøer som ønsker å belyse problemstillinger på arbeid- og helseområdet. Kunnskapsbehovet på feltet er nemlig stort.

- Forskningen forteller oss at det er bra for helsa å være i arbeid. Vi må legge til rette for at så mange som mulig kan være i jobb til tross for helseplager, og at de kan jobbe så mye som helsa tillater, sier Åsholt. – Da trenger vi mer kunnskap om hva som er virksomme innsatser, tiltak og oppfølgingsmetoder for å fremme arbeidsdeltakelse. Og når vi finner lovende oppfølgingsmetoder, trenger vi kunnskap om hvordan vi kan innføre dem i det vanlige tjenestetilbudet.

Mange av de som trenger bistand fra NAV under sykefravær, eller ikke er i arbeid på grunn av helseplager, får også oppfølging av helsevesenet. Arbeidsrettede tiltak eller medisinsk behandling er ofte ikke tilstrekkelig hver for seg. Disse felles brukergruppene trenger et godt koordinert tjenestetilbud fra arbeids- og helsetjenestene, og da må samarbeidet gå mest mulig knirkefritt. Kunnskap om hvordan en sikrer samtidighet og integrasjon i tjenestene, samt om gode samvirkeformer mellom arbeids- og helsesektoren, står følgelig også høyt på NAVs ønskeliste.

Forskningen må holde høy kvalitet

For å få tildelt støtte, må prosjektene ta sikte på å frembringe sikker kunnskap med relevans for NAVs virksomhet. Funn og resultater må være etterprøvbare og ha betydelig overføringsverdi. Det innebærer at forskningsdesignet må holde høy vitenskapelig kvalitet, med metoder og datagrunnlag som er egnet til å besvare forskningsspørsmålene.

Videre må prosjektteamet ha relevant kompetanse. Det er ikke et krav at miljøet tidligere har forsket på NAV eller på oppdrag fra NAV, men søker bør sannsynliggjøre at kompetansen de besitter, er relevant for å kunne gjennomføre det aktuelle prosjektet.

 

Fakta

NAVs langsiktige plan for FoU og evalueringer peker ut fire tematiske satsingsområder av strategisk betydning for organisasjons- og tjenesteutvikling: arbeid og helse, arbeidsinkludering, interaksjon med brukere og innovasjon og læring. Planen utgjør et rammeverk for forskning på NAV og vår virksomhet, og skal fremme kunnskapsutvikling om komplekse utfordringer i samfunnet og organisasjonen. 

Her kan du lese mer om FoU-virksomheten i NAV og de tematiske satsingsområdene.