NAV utlyser forskningsmidler for 2017

Forskningsmiljøer kan søke om støtte til prosjekter fra en pott på inntil ti millioner kroner. Søknadsfrist er 15. februar.

NAV lyser ut forskningsmidler for å fremme kunnskapsutvikling på arbeids- og velferdsområdet. Målet er å stimulere til mer NAV-relevant forskning og bidra til oppbygging av robuste forskningsmiljøer på vårt fagfelt. I denne utlysningsrunden ønsker vi prosjekter innenfor de tematiske satsingsområdene interaksjon med brukere og innovasjon og læring.

NAV trenger et solid kunnskapsgrunnlag

Samfunnet er i endring, og NAV må endre seg i takt med utviklingen. NAVs omverdensanalyse 2016 tar for seg de viktigste samfunnsmessige trendene fram mot 2030 og konsekvensene disse vil få for NAV. Hovedfunnene er at NAV vil få flere brukere, og at vi må håndtere et arbeidsliv i raskere omstilling. Det innebærer blant annet at NAV må gjøre mer for mindre gjennom å digitalisere, effektivisere og ved å prioritere tøffere. For å klare det, trenger vi et solid kunnskapsgrunnlag.

- Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan kommunisere effektivt med brukerne våre. I tillegg er tjenesteinnovasjon og kompetanseheving helt sentralt for at organisasjonen vår skal kunne endre seg i takt med tiden, sier NAVs kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt.

Forskningen må være tett på NAV

Kunnskapsdirektøren håper på mange gode prosjektideer fra forskningsmiljøene, men understreker at de må oppfylle klare krav for å nå opp i konkurransen.

- Nivået på søknadene som kommer inn etter utlysningene våre, blir stadig høyere. Prosjekter som får støtte, må holde høy vitenskapelig kvalitet og munne ut i kunnskap som er relevant for NAV og det vi driver med, sier Åsholt.

Åsholt anbefaler søkere å sette seg inn i hvordan NAV som organisasjon fungerer, hvilke oppgaver vi skal løse og hvordan vi jobber:

- Vi trenger kunnskap som vi kan omsette til forbedring av tjenestene vi leverer til brukerne våre. Da må forskningen være tett på oss og det vi gjør. Det er også svært viktig at forskningen er tilstrekkelig robust til at funn har reell overføringsverdi.

Du finner utlysningsteksten, en beskrivelse av de tematiske satsingsområdene, søknadsskjema og veiledning her.

 

 

Fakta

  • For tiden pågår 34 forsøk og forskningsprosjekter med støtte fra NAV.
  • 12 prosjekter er avsluttet i år. Du finner rapporter fra prosjektene her, sortert etter tema.
  • NAV gjennomførte to utlysningsrunder i fjor. Vi mottok til sammen 69 søknader om midler, av disse fikk 20 prosjekter tildelt FoU-midler.