NAV tildeler FoU-midler til femten nye prosjekter

Nå er det klart hvilke prosjekter som får tildelt FoU-midler fra NAV etter årets første utlysningsrunde.

NAV mottok i alt 49 søknader om FoU-midler til prosjekter innenfor de tematiske satsingsområdene arbeidsinkludering og interaksjon med brukere etter utlysningen tidligere i vår. Søknadene er vurdert opp mot kriteriene og kravene som var angitt i utlysningsteksten. Nå er tildelingen klar, og følgende prosjekter får tildelt FoU-midler i denne utlysningsrunden:

 • Arbeidsinkludering av unge med kognitive utfordringer- "Gråsonegruppa", NTNU
 • Arbeidsinkludering, utdanning eller velferdsytelser. Hvordan har det gått med personer som var langtidsmottakere av sosialhjelp i 2005? HiOA
 • Effektiviseringsnettverk for bedre integrering av nyankomne flyktninger (EFF-FLY), NIBR
 • Gode modeller for samarbeid mellom NAV og utdanningssektoren, IRIS
 • Hva er vellykket kartlegging og oppfølging av utsatte unge i NAV? Proba samfunnsanalyse
 • Hva nå? Kunnskapsbasert oppfølging overfor nye brukere på AAP. Et forsknings- og tjenesteinnovasjonsprosjekt, Universitetet i Stavanger
 • Individuell jobbstøtte for pasienter med langvarig smerte, OUS
 • Karriereveiledning for NAV-brukere, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Komparativ studie av place-then-train-tiltak. Organisering, innhold og resultater, Proba samfunnsanalyse
 • Place then train for flyktninger og innvandrere: Hva hemmer og fremmer arbeidsrettet integrering? Uni Research Rokkansenteret
 • Tett oppfølging: Hvilken effekt har NAV-veiledere i vgs på fullføring og elevenes overgang til arbeidsmarkedet? NIFU
 • Utvikling av veiledningssamtalen i NAV (UTVEI). Forskningsbasert utviklingsarbeid for og med veiledere. NTNU Samfunnsforskning
 • Varehandel som inkluderingsarena, Fafo
 • Veier mot målet! Arbeidsinkludering for utviklingshemmede, HiOA
 • Virkninger på sysselsetting og inntektsfordeling av økt bruk av vilkår for sosialhjelp, Frischsenteret