NAV tildeler FoU-midler til åtte nye prosjekter

Nå er det klart hvilke prosjekter som får tildelt forskningsmidler fra NAV etter årets utlysningsrunde.

NAV mottok i alt 58 søknader om prosjektstøtte innenfor de tematiske satsingsområdene interaksjon med brukere og innovasjon og læring etter utlysningen tidligere i vår. Søknadene er vurdert opp mot kriteriene og kravene som var angitt i utlysningsteksten, som blant annet handlet om kvalitet og relevans for NAV.

Nå er tildelingen klar, og følgende prosjekter får tildelt FoU-midler i denne utlysningsrunden:

  • Effektevaluering av "Raskt i jobb" for flyktninger - en randomisert kontrollert studie, Uni Research Helse

  • Nytte av lettlest informasjon for NAVs brukere, Norsk Regnesentral

  • Planlegging og påminnelser: Små dytt for å hjelpe unge videre i livet, Centre for applied research at NHH (SNF)

  • Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskaping med flyktninger som ressurs (MIMRES), Høgskolen i Innlandet

  • Håndtering av vold og trusler i NAV. En gjennomgang av tiltak og implementering av kunnskap, NTNU Samfunnsforskning

  • Utvidet oppfølging - tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister, UiT

  • Virtuell praksisplass: utvikling av forksningsbaserte innovative løsninger med bruk av spillteknologi og virtuell/utvidet virkelighet (AR/VR) som virkemiddel i oppfølging av bruker mot arbeid, NTNU

  • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler, Høgskolen i Innlandet

Mer informasjon om disse og andre pågående prosjekter finnes under pågående FoU-prosjekter.