Krever organisatorisk og kompetansemessig spesialisering

Arbeidsrettet brukeroppfølging etter «place then train»-metoden krever organisatorisk og kompetansemessig spesialisering. Det mener forskerne bak en utprøvning ved to NAV-kontor.

Fra våren 2013 og ut 2015 har forskere fra AFI fulgt utprøvning av "place then train"-metodikk i kvalifiseringsprogrammet ved NAV Tromsø og «Snart ansatt» ved NAV Østensjø. Målet har vært å utvikle NAV-veiledernes kompetanse på arbeidsrettet oppfølging av brukere med behov for omfattende og sammensatt bistand for få jobb.  Ved prosjektslutt er konklusjonen at det er trolig er nødvendig med organisatorisk og kompetansemessig spesialisering for å gjennomføre arbeidsrettet brukeroppfølging i tråd med intensjonene i supported employment-tilnærmingen.  

De involverte veilederne har oppnådd gode jobbresultater, og både deltakere og arbeidsgivere har gitt gode tilbakemeldinger. Samtidig er erfaringen at det er vanskelig å få til  den nødvendige oppfølgingen av brukere og arbeidsgivere uten ekstra ressurser og opplæring. Tett oppfølging og rask utplassering i ordinært arbeidsliv krever både kompetanse i arbeidsrettet brukeroppfølging, og i å støtte opp under inkluderingsprosesser i arbeidslivet. 

Les hele prosjektrapporten Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?

Fakta

  • Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV.
  • Du kan lese mer om bakgrunn, metoder og funn i prosjektrapporten.
  • "Place then train"-tilnærmingen går ut på at personer som trenger bistand for å komme i arbeid, får kvalifisering og arbeidstrening på vanlige arbeidsplasser i stedet for tiltak utenfor arbeidslivet.
  • "Place then train" er en felles betegnelse på ulike former for supported employment (SE), som er basert på prinsippet om at de aller fleste kan delta i arbeidslivet med riktig støtte og oppfølging.