Hvordan gjøre tung tekst lettere å forstå?

Struktur og organisering av teksten har mye å si, mener forskere som har testet ulike tekstvarianter på NAV-brukere.

NAV jobber mye med klarspråk og forenklinger av alle tekster til brukerne i brev, skjemaer og på nettsidene. Målet er å lage tekster som alle kan forstå. Samtidig må tekstene være nyttige og informative. Et komplisert regelverk kan by på utfordringer i denne sammenheng, for innholdet må være både lettlest og riktig.

Forskerne Ivar Solheim og Till Halbach fra Norsk Regnesentral har testet i alt seks faktiske tekster fra NAVs nettsider (nav.no), samt forenklede varianter av de samme tekstene, på et utvalg av 25 NAV-brukere med variert bakgrunn. Hensikten har vært å bidra til mer kunnskap om hvordan offentlig informasjon kan gjøres mer tilgjengelig og enklere å forstå. Resultatene presenteres i rapporten «Nytte av lettlest informasjon for NAV-brukere», som er tilgjengelig fra i dag.

- Samtlige testpersoner ga uttrykk for at de forenklede versjonene av tekstene var langt lettere å lese enn de opprinnelige, forteller prosjektleder Ivar Solheim. - Vi har også fått tekstene kvalitetssikret av en ekspert for å sikre at endringene ikke har gått på bekostning av faglige kvalitetskrav, som er et viktig moment i denne typen arbeid.

Les hele rapporten.

Struktur og organisering er viktig

Det er ikke nødvendigvis omfattende grep som skal til for å gjøre tekstene enklere å lese og forstå. I forenklingsforslagene legger Norsk Regnesentral vel så stor vekt på å endre struktur og organisering av tekstene, som å forenkle språket. Enkelte av de lettleste tekstene er faktisk nærmest identiske med de opprinnelige tekstene på nav.no. Men de er satt opp på en annen måte, med flere kulepunkter, avsnitt og mellomtitler.

Forskerne anbefaler også et tydelig skille mellom grunnleggende og utdypende informasjon. Den grunnleggende informasjonen bør være poengtert, kortfattet og lettlest, med lenker som fører videre til utdypende og forklarende informasjon. Bruken av lenker til å forklare vanskelige ord og begreper ble også satt stor pris på.

– Vi har lest rapporten med stor interesse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i NAV. – Dette er helt i tråd med våre egne tanker, og det arbeidet vi har satt i gang. Vi tar med oss nyttige tips fra denne utprøvingen.

NAV er stadig ute etter et mer solid kunnskapsgrunnlag, og jobber mye med dette.

– Vi ønsker å kommunisere godt med brukerne våre. Hvis vi skal tenke enda litt videre, kunne det vært interessant med mer kunnskap om bruk av film, animasjon og bilder som, for eksempel, kan forklare hvilke rettigheter du har og hvordan du kan søke, sier Turnes i en avsluttende kommentar.

Fakta

  • Begrepet «lettlest» har ingen klar definisjon, og brukes og forstås på ulikt vis. Det skilles ofte mellom «klarspråk» og «lettlest» språk. I denne rapporten er «lettlest» tilpasset dem som kan ha problemer med å nyttiggjøre informasjon på klarspråk. Lettlest går noe lenger enn klarspråk når det gjelder forenklinger.
  • Testen omfatter tekster om pensjon, familie (spesielt enslig forsørgere) og dagpenger.
  • Forskerne har spisskompetanse i pedagogikk, lesevansker og læring, universell utforming generelt og IKT spesielt.
  • Det ble rekruttert 25 deltakere til utprøvingen. Cirka halvparten av deltakerne var innvandrere.