Her er NAVs FoU-rapport for 2018

NAV benytter seg av en rekke ulike virkemidler for å styrke kunnskapsgrunnlaget på arbeids- og velferdsområdet. FoU-rapporten for 2018 beskriver arbeidet som pågikk på området i fjor.

FoU-virksomheten følger føringene som er lagt i NAVs Kunnskapsstrategi. Ved hjelp av ulike virkemidler jobber vi for å styrke kvalitet og relevans i forskning på NAV og NAV-relaterte spørsmål, og bygge et solid kunnskapsgrunnlag for utviklingen av politikk, tjenester og virkemidler på arbeids- og velferdsområdet.

Rapporten forteller om innsatsen og resultatene på FoU-området i 2018, og er ført i pennen av Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Du finner rapporten under menyen Relatert informasjon til høyre på siden. 

Forskning og analyser på NAVs områder

NAVs FoU-budsjett for 2018 var på drøyt 55 millioner kroner, og finansiering av forskning utgjorde den største posten. NAV bestiller forskning og evalueringer, og tildeler også støtte til forskerinitierte prosjekter etter åpne utlysninger innenfor fire temaområder som er utpekt som strategisk viktige: Arbeidsinkludering, Arbeid og helse, Interaksjon med brukere og Innovasjon og læring. 

Ved utgangen av 2018 finansierte NAV i alt 35 oppdrags- og bidragsfinansierte prosjekter. Da var seksten prosjekter avsluttet i løpet av fjoråret, og disse prosjektene bidro blant annet til mer kunnskap om arbeidsgiveres holdninger til inkludering, om hvordan NAV-veiledere kan skape bedre betingelser for brukermøtene gjennom aktiv samtaleledelse og om tiltak mot vold og trusler overfor ansatte. 

NAV utfører også egne analyser. I 2018 ble det utarbeidet i alt 25 analyser internt, alle publisert i Arbeid og velferd eller NAV-rapportserie. Analysene ga blant annet innsikt i utviklingen i andel av befolkningen som mottar helserelaterte ytelser, om hva som påvirker foreldres fordeling av permisjonen og om uføre jobber mer etter reformen i 2015.

Du kan lese mer om forskningsresultatene og analysene i rapporten, som også rommer sammendrag av samtlige. 

Samarbeid med universitet og høyskoler

NAV samarbeider også med utvalgte universiteter og høyskoler om å styrke NAV-relevant forskning og utdanning. I 2018 inngikk NAV en ny strategisk samarbeidsavtale med NTNU. Dette samarbeidet handler om å utvikle programområder for forskning, utdanning og innovasjon innen områder der NTNU har spesielle forutsetninger for å utvikle sterke, koordinerte fagmiljøer med relevans for NAV.

Fra før av har NAV inngått samarbeidsavtaler med OsloMet, Høyskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø. Disse samarbeidene har litt ulik innretning, men felles for alle tre er at de skal bidra til å styrke NAV-relevant forskning og utdanning, samt bidra til kunnskapsbasert praksis i NAV.

I rapporten kan du i tillegg til dette lese om NAVs engasjement i Big Insight-satsingen og OSIRIS-senteret ved Universitetet i Oslo, og om doktorgradsprosjektene som finansieres gjennom Forskningsrådets OFFPHD-program. 

Deling av kunnskap

FoU-virksomheten handler også om å gjøre kunnskap tilgjengelig, interessant og relevant for interne og eksterne målgrupper. Alle forskningsrapporter og analyser er tilgjengelige på nav.no, organisert etter tema. Vi arrangerer også forskerpresentasjoner og seminarer, og deler funn og resultater i sosiale medier. 

En viktig arena for deling av kunnskap på våre fagområder, er den årlige NAV-konferansen. Dette arrangementet samler vanligvis rundt 300 deltakere. I 2018 ble det for første gang strømmet via NAV Kunnskaps facebookside, og dermed fikk mange flere med seg innleggene.  

I 2019 vil vi videreføre arbeidet med å utvikle, dele og spre kunnskap, i samarbeid med andre avdelinger og med forskningsmiljøer og eksterne samarbeidspartnere. NAV er en organisasjon i stadig utvikling, og FoU-virksomheten må justeres i tråd med dette for å legge grunnlaget for en kunnskapsbasert politikk- og tjenesteutvikling.

 

 

forside fou-rapport illustrasjon