FARVE-konferansen 2014: Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?

Fremtidens arbeidsmarked vil by på flere store utfordringer, men vi har gode forutsetninger for å takle dem. Det er konklusjonen etter årets FARVE-konferanse.

I to dager har 350 personer fra offentlig forvaltning, organisasjonsliv og næringsliv vært samlet på Fornebu for å høre foredragsholdere fra inn- og utland snakke om utfordringer knyttet til arbeid og kompetanse i fremtidens arbeidsliv. Kort oppsummert er svaret på konferansens tittel et tja. Vi står overfor flere store utfordringer, men vi har gode forutsetninger for å løse dem i fellesskap dersom vi gjør en innsats nå.  

Utfordringene kan ikke løses av én aktør alene

Kunnskap er avgjørende for å få og beholde arbeid, sa arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i sitt innlegg. Han pekte på frafall fra videregående som en av de største utfordringene for fremtidens arbeidsmarked, hvor etterspørselen etter fagarbeidere og kompetent arbeidskraft er ventet å øke.

- Unge som ikke har fullført videregående skole, møter et arbeidsliv som i stadig mindre grad har behov for dem, fastslo arbeids- og velferdsdirektøren. Lystad var klar i sin tale: NAV kan ikke løse utfordringene alene. Flere aktører må på banen, og de må samarbeide tettere enn tilfellet er i dag.

Han fikk støtte av OECD-analytiker Joanne Caddy, som presenterte funn og anbefalinger fra Skills strategy-prosjektet. Her har flere enn 60 aktører fra ulike deler av landet bidratt med erfaringer og kunnskap for å definere hvilke kompetanseutfordringer Norge står overfor og hvordan de best kan håndteres, i samarbeid med OECD-teamet.

- Økonomien og arbeidsmarkedet endrer seg i stadig raskere takt, og med disse endringene følger dramatiske endringer i kravene som stilles til kompetanse i arbeidsmarkeder over hele verden. Spesielt i OECD-landene, sa Joanne Caddy. Caddy presiserte at det er nødvendig å følge opp diagnosen og anbefalingene med handling – og at vi må starte nå. Også hun understreket behovet for samarbeid og helhetlige tilnærminger.

Du finner presentasjonen til Joanne Caddy under Relatert informasjon-menyen til høyre, sammen med programmet for konferansen. Flere presentasjoner blir lagt ut etter hvert.

 - Flest mulig må jobbe mest mulig, lengst mulig

Spekter-leder Anne Kari Bratten åpnet dag 2 med det hun anså for å være utfordring nummer 1 i arbeidslivspolitikken: Å få flest mulig til å jobbe mest mulig, lengst mulig.

- Kompetanse er i kontinuerlig utvikling, og samhandling og evne til omstilling blir viktig i fremtidens arbeidsmarked, fremholdt Spekter-lederen, som understreket at det er på jobb vi utvikler oss og lærer nye ting, sammen med andre. Hun fikk støtte av LO-nestleder Tor Arne Solbakken, som blant annet pekte på at vi trenger et læringsintensivt arbeidsliv.

Vil mobilisere de som står utenfor

Avslutningsvis presenterte forskerne Anne-Britt Djuve fra Fafo og Frischsenterets Knut Røed noen sentrale utfordringer for NAV. Røed påpekte at det vil bli krevende å skaffe nok arbeidskraft i fremtiden, og anbefalte NAV å mobilisere «den vanskelig tilgjengelige arbeidskraftreserven» - de som står utenfor i dag. Djuve påpekte at dagens arbeidsrettede tiltak for innvandrere fungerer dårlig for mange. NAV må utvikle og systematisere kunnskap om hvilke tiltak som virker, og styrke kompetanse og status i førstelinja, rådet Djuve.

NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt fikk siste ord. – Vi er i gang med å bygge kunnskap om hva som virker på vårt område, sa Åsholt, som lovet flere forskningsbaserte forsøk fremover.

Fakta

  • FARVE-konferansen er et årlig arrangement i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Hensikten er å formidle kunnskap om aktuelle temaer innen NAVs ansvarsområder.
  • Målgruppen for konferansene er folk som jobber innen politikk og forvaltning, organisasjonsliv, partene i arbeidslivet, forskermiljøer, arbeidsgivere, journalister og andre interesserte.

 

Yngvar Åsholt, FARVE 2014
Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.