Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS

Ansatte ved DPS-ene mener at arbeid og aktivitet er en viktig del av behandlingen. Det viser en undersøkelse gjennomført av Proba.

Forskere fra Proba har kartlagt praksis og holdninger til arbeidsrettet aktivitet blant ledere og ansatte ved landets distriktspsykiatriske sentre (DPS). De har også sett nærmere på hvordan samarbeidet med NAV foregår. Undersøkelsen viser en del variasjoner når det gjelder vektlegging av arbeid i behandlingen som tilbys pasientene. Det finnes også ulikheter når det gjelder former for samarbeid mellom DPS-ene og NAV, men ifølge rapporten «Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV» - er hovedinntrykket at det har skjedd en positiv utvikling.

Rådet for psykisk helse, som har samarbeidet med Proba om å få utført undersøkelsen, mener det er viktig med arbeidsfokus i behandlingen.

- For de aller fleste er det bra for den psykiske helsen å være i normal aktivitet, også når en sliter psykisk, sier prosjektleder Werner Fredriksen fra Rådet for psykisk helse. Fredriksen ser det derfor som gledelig at undersøkelsen viser økt bevissthet rundt betydningen av å vektlegge arbeid i behandlingen.

Nyttig samarbeid

- At arbeidsfokuset er tydelig ved DPS-ene lover godt for samarbeid i fremtiden, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. – Det er veldig viktig for NAV å få til stadig bedre samarbeid med helsesektoren.

Les hele prosjektrapporten Arbeidsfokus på DPS - samarbeid med NAV, eller kortversjon med beskrivelse av samarbeidsmodellene.

Fakta

  • Undersøkelsen er basert på intervjuer med NAVs fylkeskoordinatorer, spørreundersøkelse blant ledere ved alle DPS-ene og casestudier i fire fylker: Nordland, Sør-Trøndelag og Agderfylkene.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Proba og Rådet for psykisk helse, og er finansiert med FoU-midler fra NAV.