Arbeid gir positive utslag for sykelig overvektige

Ifølge en fersk rapport fra Muritunet, bør arbeid bli et fast element i det fremtidige behandlingstilbudet til sykelig overvektige.

Utvikling av fedme og overvekt har økt dramatisk de siste tiåra, og er en av de tre store helseutfordringene i Norge. Sykelig overvekt kan bidra til redusert livskvalitet og helseplager, og er forbundet med lavere arbeidslivsdeltakelse og økt sykefravær. Likevel har arbeidsdimensjonen i stor grad vært fraværende fra behandlingstilbud som tar sikte på livsstilsendringer for sykelige overvektige. Forskere ved Muritunet ønsket å undersøke om økt vektlegging av arbeid ville gi økt arbeidsdeltakelse. Tanken bak var at arbeid gir struktur, og slik kan gjøre det lettere å legge om livsstilen.

Utprøvingen ble gjennomført som en randomisert, kontrollert studie, hvor i alt 140 deltakere ble tilfeldig fordelt på ett av to ulike behandlingstilbud ved Muritunet i prosjektperioden. Begge tilbudene hadde livsstilsendring som mål. Det ene tilbudet inneholdt også en arbeidsdimensjon, og inkluderte samtaler og undervisning med en arbeidskonsulent.

Studien finner liten forskjell mellom de to ulike intervensjonenes effekt på arbeidsdeltakelse, men prosjektlederen mener likevel at arbeidsdimensjonen i studien har en helt avgjørende betydning for deltakerne.

- Vi ser at de som har hatt arbeidsfokus som en del av intervensjonen, gjennomgår en betydelig større livsstilsendring. De går mer ned i vekt, de har større fysisk kapasitet, større tro på egen evne til å møte jobbkrav og har også større tro på egen arbeidsevne, sier prosjektleder Anita Dyb Linge.

- Viktig å vektlegge arbeid i rehabiliteringstilbud

For å kunne si noe mer om hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse, ble det også gjennomført en intervjuundersøkelse blant deltakerne. Denne ble utført av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland. Undersøkelsen viste at manglende anerkjennelse, helse som hindring og følelsen av å være annerledes, virker hemmende på arbeidsdeltakelsen. Motsatt virker faktorer som handler om det å bli sett og få hjelp (anerkjennelse), oppleve at det nytter, erfaringer med at livskvaliteten forbedres, og at kunnskap og mestring bevisstgjør og gir selvtillit i arbeidsdeltagelsen fremmende.

- Gjennom intervjuene har vi fått en viktig innsikt i hva deltakerne opplever som viktige faktorer i hva som fremmer eller hemmer arbeidsdeltagelse. Ut i fra svarene til deltakerne så kan det se ut til at arbeidsplassen er en viktig arena der helse skapes og deles, og kan være en viktig del av en helsebringende behandling, sier Dyb Linge.

Prosjektlederen mener at erfaringene fra prosjektet viser at en bør vektlegge arbeid allerede ved innsøking til livsstilstilbud, og tror at det kan føre til både økt arbeidsdeltakelse og helsemessige gevinster for målgruppen.

- Det viktigste for meg som prosjektleder etter dette prosjektet er å opplyse om hvor viktig det er å vektlegge arbeid i rehabilitering generelt. Muritunet har i dag fokus på arbeid i rehabiliteringsprosessen, men vil framover i enda større grad ha fokus på arbeid, sier Dyb Linge i en avsluttende kommentar.

Les sammendraget eller hele rapporten.

Fakta

  • «Arbeid som integrert del av framtidens helsetjeneste for sykelig overvektige» er en randomisert kontrollert studie som har pågått fra 2014-2017, i tett samarbeid med AiR-Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR). 
  • Datainnsamlingen har bestått av journaldata, selvrapporteringsskjema, fysiske tester og kvalitative intervju.
  • Muritunet er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Senteret åpna i 1994.
  • Prosjektet er finansiert med FoU-midler fra NAV.