FoU i NAV

NAV har et ansvar for å sikre at tjenestene og virkemidlene i arbeids- og velferdsforvaltningen i størst mulig grad er kunnskapsbaserte.

NAV finansierer forsøk, evalueringer og forskning på arbeids- og velferdsområdet. Hensikten er å fremme kunnskapsbasert praksis og politikkutvikling. Forskningsmiljøer, organisasjoner og virksomheter kan søke om støtte til forsknings- og forsøksprosjekter som bidrar til ny kunnskap innen arbeids- og velferdsområdet. En viktig oppgave er også å formidle funn fra prosjektene.

Tematiske satsingsområder

NAV utlyser FoU-midler både som enkeltoppdrag og i form av åpne utlysninger av prosjektmidler innenfor tematiske områder som er viktige for utviklingen av NAVs virksomhet. Et tematisk satsingsområde er et område av stor strategisk betydning for fremtidig utvikling av NAVs virksomhet og tjenester. Forskningen og oppbyggingen av kunnskap innen disse utvalgte områdene skal bidra til å løse komplekse utfordringer av stor betydning for samfunnet og organisasjonen. De tematiske satsingsområdene danner grunnlaget for en strategisk satsing gjennom flere forskningsprosjekter og bruk av andre virkemidler som skal bidra til å bygge opp kunnskap om Nav og våre virksomhetsområder. 

De tematiske satsingsområdene er:

  • Arbeidsinkludering
  • Arbeid og helse
  • Interaksjon med brukere
  • Innovasjon og læring

NAV benytter seg av flere virkemidler i kunnskapsbyggingen, for eksempel:

  • Bidragsfinansierte forskningsprosjekter
  • Systematiske kunnskapsoppsummeringer
  • Såkornmidler overfor utvalgte universiteter og høgskoler
  • Utarbeidelse av konseptskisser
  • Offentlig sektor PhD
  • Samarbeid og oppbygging av nettverk