Medmødre følger lengden på fedrekvoten, men i mindre grad enn fedre

Nye tall viser at de fleste medmødre gjør som fedre, de tar ut fedrekvoten og overlater fellesperioden til den som har født barnet. Likevel: I snitt tar medmødre ut 2-3 uker mer av fellesperioden enn fedre.

En rekke studier av foreldres fordeling av foreldrepengeperioden viser at de fleste fedre tar ut akkurat fedrekvoten, mens mor tar hele fellesperioden. Det er få par som deler fellesperioden likt. Dette blir ofte antatt å være et resultat av et tradisjonelt kjønnsrollemønster.

For første gang har NAV undersøkt om mor og medmor deler fellesperioden annerledes enn mor og far.  Studien Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten viser blant annet at:

  • De fleste medmødre tar ut nøyaktig fedrekvoten, men i gjennomsnitt tar de ut 2,5 uker mer av fellesperioden enn fedre. Det er likevel 10 uker unna å være likedelt med mor.
  • Da fedrekvoten var på 14 uker tok 31 prosent av medmødrene ut 2-6 uker mer enn fedrekvoten, mens bare 11 prosent av fedrene gjorde det samme. 
  • Da lengden på fedrekvoten ble redusert fra 14 til 10 uker i 2014, reduserte både far og medmor sitt uttak med 3,5 uker. 
  • Mens bare 2 prosent av ulikekjønnede foreldre deler fellesperioden likt, er det 10 prosent av de likekjønnede som gjør det. 
  • Inntektsforskjeller mellom mor og partneren forklarer bare i liten grad disse forskjellene. 

Undersøkelsen tyder på at kjønnet på mors partner til en viss grad har betydning for fordelingen av fellesperioden, men at det både blant likekjønnede og ulikekjønnede par som oftest er den som har født barnet som tar hele fellesperioden.

 

Fakta

Om foreldrepenger og rettigheter

Foreldrepengeperioden består av en fedrekvote, en mødrekvote og en fellesperiode. Ved fødsler har mor i tillegg rett til 3 uker som må tas før termin. I 2009 fikk likekjønnede par som består av to kvinner samme rett til foreldrepenger som ulikekjønnede par.

Om undersøkelsen

Utvalget i undersøkelsen består av 516 kvinnelige par og 151 631 ulikekjønnede par.