Færre seniorer forlater arbeidslivet på grunn av dårlig helse

En ny analyse fra NAV viser at seniorer holder seg stadig lenger i arbeid. De som går ut av arbeidslivet, gjør det sjeldnere på grunn av helseproblemer. Flere enn før går direkte fra arbeid til alderspensjon eller AFP.

Undersøkelsen følger personer som var i arbeid som 50-åringer år for år frem til de går ut av arbeidslivet.

– Vi undersøker hvilken vei den enkelte har tatt ut av arbeidslivet. Dette kan enten være via en helserelatert ytelse eller direkte til alderspensjon eller AFP, forteller seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Den vanligste veien ut av arbeidslivet er den som i størst grad er frivillig, nemlig ved uttak av alderspensjon fra folketrygden eller AFP. Rundt fire av ti velger denne veien, og andelen er økende fra eldre til yngre årskull.

– Andre kan være for syke til å jobbe, og kan ha rett til helserelaterte ytelser slik som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Rundt en av fire har gått denne veien ut av arbeidslivet, men andelen har sunket de siste årene. Dette kan tyde på at de yngre årskullene er friskere enn de eldre, sier Lien.

Det har vært en trend at stadig flere holder seg lenger i arbeid. Spesielt gjelder dette etter fylte 60 år. I underkant av to av ti er fortsatt i arbeid selv om de har passert 67 år. Tidligere undersøkelser har vist at arbeidsinsentivene i pensjonsreformen har påvirket sysselsettingen positivt for seniorer, noe rapporten også indikerer.

Les mer om veier ut av arbeidslivet etter fylte 50 år i Arbeid og velferd nr 2 2015.