Aktivitetskrav til småbarnsmødre ga liten effekt

Enslige småbarnsmødre jobber ikke mer etter at aktivitetskravet for overgangsstønad ble skjerpet i 2012, men flere deltar i arbeidslivet ved å jobbe noe.

I 2012 ble aktivitetskravet til mottakere av overgangsstønad strammet inn. Formålet var å øke enslige forsørgeres deltakelse på arbeidsmarkedet. Fra da av måtte enslige forsørgere være i yrkesrettet aktivitet for å ha rett til overgangsstønad fra barnet er ett år gammelt.

En ny NAV-analyse ser på utviklingen i sysselsetting blant enslige mødre med på barn på under to år. Når man sammenligner med en kontrollgruppe som ikke ble påvirket av reformen, viser reformen liten effekt. Enslige mødre jobber ikke flere timer per måned og andelen som jobber minimum halv tid har ikke økt.

‒ NAV har gode erfaringer med bruk av aktivitetskrav knyttet til ytelser, men det kan se ut som innstrammingene som ble foretatt overfor enslige småbarnsmødre som mottar overgangsstønad i 2012 ikke har hatt den forventede effekten på deltakelsen i arbeidslivet for denne gruppen, sier kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Flere arbeidet noe

Analysen finner imidlertid en positiv tendens. Aktivitetskravet har ført til en økning i andelen enslige kvinner som deltar i arbeidslivet ved å jobbe noen timer hver uke. Dette gjelder spesielt mødre som er 30 år eller yngre, de norskfødte mødrene og de enslige mødrene med bare ett barn.

Undersøkelsen har ikke sett på i hvor stor grad aktivitetskravet har ført til at flere enslige mødre tar utdanning. Om reformen har bidratt til at flere tar utdanning, kan dette på sikt gi økt sysselsetting.

Færre mottakere

9. mars kom ny statistikk for overgangsstønad. Den viser at ved utgangen av desember 2016 ble det utbetalt overgangsstønad til 14 500 mottakere. Det er en nedgang på 3 500 mottakere, eller 19 prosent, fra samme tidspunkt i 2015.

NAV antar at regelverksendringer fra 2013 fortsatt har effekt, og er hovedårsaken til reduksjonen i antall stønadsmottakere de siste årene. En av endringene var at man fra 2013 ikke lenger kunne motta overgangsstønad dersom mottakeren hadde fått tilbud om barnehageplass for yngste barn. Effekten av regelverksendringer i 2016 antar NAV at vil fremkomme mer etter hvert. 

Fakta

Overgangsstønad

  • Overgangsstønaden skal sikre inntekten for enslige forsørgere.
  • Man kan motta stønaden i til sammen tre år for barn under åtte år.
  • Fra 2012 ble det stilt krav om aktivitet for mottakeren fra barnet fyller ett år.
  • Aktivitetskravet innebærer at mottakere må være i yrkesrettet aktivitet i minimum halvparten av full tid, enten i form av arbeid, utdanning eller være registrert hos NAV som reell arbeidssøker.