687 000 tapte årsverk i 2016

Bortimot hvert femte årsverk i aldersgruppen 16 til 67 år gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid. Fra 2015 til 2016 har antall tapte årsverk økt med 13 500.

I årene fra 2011 til og med 2014 gikk andelen tapte årsverk gradvis nedover. I 2015 snudde det imidlertid, og i fjor fortsatte det å øke.

– Økningen i antall tapte årsverk har kommet i samme periode som nedgangen i oljebransjen. Det er naturlig å se disse to utviklingstrekkene i sammenheng, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Totalt gikk 687 000 årsverk i befolkningen mellom 16 og 67 år tapt i 2016, noe som er en økning på 13 500 årsverk sammenlignet med året før. Målt i andel av befolkningen tilsvarer de tapte årsverkene 19,4 prosent i 2016, opp 0,2 prosentpoeng fra 2015.

I samme periode har befolkningen i denne gruppen økt med om lag 21 700 personer. Hvis befolkningen ikke hadde økt, ville økningen fra 2015 til 2016 vært på 8 500 tapte årsverk.

Uføretrygd dominerer

De fleste av de tapte årsverkene er knyttet til uføretrygd. I 2016 var dette tallet i overkant av 295 000 årsverk, en økning på 1,9 prosent fra året før.

Det er også verdt å merke seg at det i 2016 var flere helt arbeidsledige, og langt flere arbeidssøkere som deltok i ulike tiltak. Blant de helt ledige gikk det tapt 82 600 årsverk, en økning på 4,2 prosent fra året før.

Ikke permanent utenfor

Det står mange personer bak hvert tapt årsverk. I fjor var i overkant av 1,5 millioner personer borte fra arbeidslivet i kortere eller lengre tid.

– Det er ikke slik at alle personene bak de tapte årsverkene står permanent utenfor arbeidslivet. Mange har korte sykefravær eller er arbeidsledige i en kort periode. Vi ser også at en god del av de som har lange fravær også kommer tilbake i arbeid, og at ganske mange jobber noe ved siden av at de mottar en ytelse fra NAV, sier Åsholt.  

I 2016 sto det snitt står 2,3 personer bak hvert tapte årsverk. Når det gjelder sykefravær sto det i snitt 8 personer bak hvert tapte årsverk, mens tilsvarende tall for uføretrygd var 1,2 personer.

Nedgang blant de eldre

Regnet i prosent av befolkningen har det vært en nedgang i andelen tapte årsverk fra 20 prosent i 2005 til 19,4 prosent i 2016. I de fleste aldersgruppene mellom 32 og 53 år har det vært en marginal vekst i tapte årsverk i denne perioden. I de andre aldersgruppene har det vært en nedgang, og den største nedgangen er blant de eldre.

– En del av nedgangen i tapte årsverk blant de eldre kan forklares med at det siden 2011 har vært mulig for 62-åringer å ta ut alderspensjon. I tillegg har dagens eldre både bedre utdanning, mindre fysisk krevende jobber og bedre helse, sier Åsholt.

Les hele notatet om tapte årsverk.

Fakta

Hvordan beregnes et tapt årsverk?

Vi tar utgangspunkt i hvor mange personer som er borte fra det ordinære arbeidslivet på grunn av dårlig helse eller arbeidsløshet, og hvor lenge hver person er borte. Det tas også hensyn til at en del personer er delvis utenfor arbeidslivet.