Variasjon i sykefravær

RTV-rapport nr. 4-2006

Av Torunn Bragstad, Ulla Regbo og Anne Sagsveen

Rapporten belyser den geografiske dimensjonen i sykefraværet. Hvilke lokale forhold knyttet til blant annet demografi, sosioøkonomiske faktorer og arbeidsmarked kan tenkes å påvirke sykefraværet i ulike deler av landet? Som et grunnlag for analysene har vi etablert et stort panel med årlige data for hver kommune i hele landet fra 1993 og fram til 2004. Vi har detaljerte data om strukturelle forhold som kommunetype, flyttemønster, forbruk av sosialhjelp, kommuneøkonomi mfl., som vi antar kan være med å forklare sykefraværet i hver enkelt kommune. Med utgangspunkt i dette materialet har vi gjennomført regresjonsanalyser der vi inkluderer en rekke variable. Vi har både sett på variasjonen i sykefraværet innen kommuner over tid, og variasjonen mellom kommuner.