Sykefravær og konjunkturer

RTV-rapport nr. 1-2005

Av Arne Kolstad

Sosialdepartementet bestilte i 2003 en analyse av forholdet mellom arbeidsmarkedsforhold og variasjonen i sykefraværet. Analysen skulle ha som formål å teste hypotesen om at en helsemessig seleksjon til arbeidsstyrken kunne forklare en betydelig del av variasjonen i sykefraværet gjennom 1990-tallet. Denne rapporten inneholder en analyse av sykefraværet fra 1989 til 2003 blant grunnstønads- og tidligere hjelpestønadsmottakere, og en sammenligning med sykefraværet i matchede kontrollgrupper.