Kan vi se inn i framtida? Utvikling av en prognosemodell

RTV-rapport nr. 3-2005

Av Inger Cathrine Kann

Formålet med dette prosjektet var å lage en modell for å predikere antall personer på sykepenger, rehabilitering, attføring og uføreytelser i årene framover. Til dette har vi valgt å benytte en mikrosimuleringsmodell hvor vi framskriver det enkelte individs vandringer i trygdesystemet. Modellen består av en analysedel og en prediksjonsdel. I analysedelen analyseres det vi kaller overganger mellom tilstander. Vi bruker egenskaper ved individer, som alder, kjønn, inntekt, sivilstatus og lignende, samt individets trygdehistorie, til å forklare hvorfor et individ går fra en trygdetilstand til en annen. I prediksjonsdelen brukes resultatene fra analysedelen samt en tilfeldig trekkingsrutine til å bestemme hvilke individer som vil få en slik fiktiv overgang. Deretter finner vi det predikerte antall personer på hver enkelt ytelse per måned ved å summere individdataene. Vi presenterer i denne rapporten en foreløpig analyse av overganger og en prediksjonsmodell, der vi har brukt resultatene fra analysedelen til å simulere framtidige overganger.