Gradert sykmelding

NAV-rapport nr. 2-2013

Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Jon Petter Nossen

I rapporten presenteres resultater fra en registerstudie over graderte sykmeldinger. Den første delen av rapporten beskriver bruken av gradert sykmelding, endringer i bruken fra 1989 til 2010, og kjennetegn ved de personer som bruker gradert sykmelding. Den viser at bruken av gradert sykmelding har blitt fordoblet siden 1989, med spesielt sterk økning etter sykmeldingsreformen i 2004. Rundt 15 prosent av alle sykefraværstilfeller er gradert én eller flere ganger. Ved korttidsfravær brukes gradering sjelden, men mer enn halvparten av alle tilfeller lengre enn 90 dager er graderte. Gravide kvinner er den gruppe som oftest har gradert sykmelding.

I rapportens annen del gjøres en analyse ved hjelp av paneldatamodeller for å estimere effektene av gradering på sykefraværet. Økt bruk av gradering ser ut til å redusere sykefraværet, både ved at det er færre personer som sykmeldes og ved at varigheten blir noe kortere. Effektene er imidlertid små. I tillegg kommer den direkte effekten på arbeidsdeltakelse ved at man er mer på arbeid ved gradert sykmelding.