Fastlegers sykmeldingspraksis II - Regelendringer

RTV-rapport nr. 6-2006

Av Søren Brage og Inger Cathrine Kann

Prosjektet ”Fastlegers sykmeldingspraksis” var en omfattende registerstudie over fastlegenes forskrivning av sykmeldinger som ble utført av Rikstrygdeverket. Denne andre delrapporten omhandler hvilke effekter endringer i sykmeldingsreglene fra 1. juli 2004 og fagutviklingsprogrammet ”Legen i det inkluderende arbeidsliv” har hatt på fastlegers sykmeldingspraksis. Som grunnlag for analysene har vi gjort koblinger mellom sykefraværs- og fastlegeregistrene. Vi har dermed kunnet kontrollere for ulikheter i legens pasientlister etter bl.a. pasientenes kjønn, alder, yrkesaktivitet og størrelse på listen. Data for legenes deltakelse på kurs har vi fått fra Den Norske Legeforening.