Fastlegers sykmeldingspraksis I - Variasjoner

RTV-rapport nr. 5-2006

Av Søren Brage og Inger Cathrine Kann

Prosjektet ”Fastlegers sykmeldingspraksis” var en omfattende registerstudie over fastlegenes forskrivning av sykmeldinger som ble utført av Rikstrygdeverket. I denne første delen av prosjektet analyseres og beskrives variasjoner i legenes sykmeldingspraksis og sammenhengen mellom kjennetegn ved legen eller pasientlisten og forskrivningen av sykmeldinger målt som antall, varighet og bruk av graderte sykepenger. Med opprettelsen av fastlegeordningen i 2001-2002 fikk allmennpraktikerne en fast pasientliste. Det gjør det mulig å korrigere den sykmeldingsforskrivning som hver enkelt lege har for pasientsammensetningen, fordelt etter kjønn, alder, yrkesaktivitet og diagnose.