Endringer i fastlegenes sykmeldingspraksis

NAV-rapport 3-2007

Av Inger Cathrine Kann og Søren Brage

Reglene for sykmelding ble endret i juli 2004 med sikte på økt arbeidsrelatert aktivitet blant sykmeldte. I rapporten ble det undersøkt om endringene hadde konsekvenser for de sykmeldtes fremtidige trygdeytelser, helse og arbeidstilknytning. I en registerundersøkelse ble 2 779 fastleger og deres sykmeldinger analysert. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse til landets fastleger. Analysene viser blant annet at sykmeldte som gikk til leger som var blitt raskere å friskmelde, hadde bedre utsikter til å holde seg i arbeidslivet.