Utviklingen i sykefraværet: Betydningen av arbeidsmarkedet, gradering og regelendringer

Arbeid og velferd nr.2-2014

Av Jon Petter Nossen

Artikkelen analyserer utviklingen i legemeldt sykefravær i perioden 2000-2012. Fokus er rettet særlig mot hvordan sykefraværet varierer med konjunkturene på arbeidsmarkedet, hvordan regelendringer i perioden har slått inn og hvordan økt bruk av gradering eventuelt har påvirket det totale sykefraværet.