Uførepensjonisters tilknytning til arbeidslivet

Arbeid og Velferd nr. 1-2010

Av Magne Bråthen

Arbeidslinja og tiltakene gjennom Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv omfatter det å legge til rette for å kombinere tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon med arbeid. I denne artikkelen gis det en beskrivelse av i hvor stor grad personer som mottar uføreytelser også har et arbeidsforhold, hvem det er som kombinerer jobb og ytelser, hvor de jobber, og sykefraværet for denne gruppe. For å gi en indikasjon på hvilket arbeidskraftspotensiale de uføre utgjør, presenteres det tall fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftsundersøkelse over hvor mange på tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon som oppga at de ikke hadde inntektsgivende arbeid, men som ønsket jobb.