Sykefraværet og konjunkturene - hva vet vi om sammenhengen?

Arbeid og Velferd nr. 4-2008

Av Jon Petter Nossen

Formålet med artikkelen er å gi en samlet oversikt over hva som finnes av teoretisk og empirisk kunnskap om sammenhengen mellom sykefraværet og konjunkturene, målt ved utviklingen i arbeidsledigheten. Det vises empirisk hvordan sykefraværet i Norge de siste tiårene i stor grad har endret seg motsatt av ledigheten, og tilsynelatende med et etterslep på om lag et år. Hypoteser som er framsatt for å forklare sammenhengen beskrives og drøftes, med vekt på forskningsresultater som kan belyse mulige mekanismer bak hver hypotese (disiplineringshypotesen, sammensetningshypotesen og stresshypotesen). Resultatene av noen empiriske undersøkelser som mer direkte har forsøkt å teste hypotesene opp mot hverandre, blir også gjennomgått.