Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000–2011

Arbeid og velferd nr. 3-2012

Av Søren Brage, Jon Petter Nossen, Inger Cathrine Kann og Ola Thune

Økt forbruk av trygdeytelser på grunn av psykiske lidelser vekker bekymring. I 2010 var nesten hver tredje uførepensjonist registrert med en psykisk lidelse som medisinsk årsak. Vi har sett på følgende problemstillinger: Skyldes økningen i sykefraværet knyttet til psykiske lidelser en økning i bruk av diagnoser som angst og depresjon eller andre alvorlige psykiske lidelser? Er økningen fordelt likt etter kjønn, alder og andre kjennetegn, eller er det utviklingstrekk som tyder på at spesielle grupper er utsatt? Skyldes økningen at flere personer er blitt sykmeldt, eller at varigheten av sykefraværene har økt? Eller kan det hende at gradert sykmelding er blitt mindre vanlig ved psykiske lidelser?