Sykefravær blant gravide

Arbeid og Velferd nr. 2-2010

Av  Sigrid Myklebø og Ola Thune

Artikkelen belyser sykefraværet blant gravide arbeidstakere, og kan betraktes som en oppdatering av artikkelen ”Sykefravær og svangerskap” i Arbeid og velferd nr. 3-2007. Artikkelen viser hvor stor andel av kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet som skyldes sykefravær under svangerskap, og hvor omfattende dette sykefraværet er, målt i andel som har sykefravær og tapte dagsverk per person. Det blir gjort deskriptive analyser av hvordan sykefraværet blant de gravide varierer med alder, yrke og bostedsfylke, samt hvilke diagnosegrupper som er mest vanlige i sykmelding av gravide.