Rask friskmelding øker sjansen for å forbli i arbeidslivet

Arbeid og velferd nr. 3-2007

Av Inger Cathrine Kann og Søren Brage

Reglene for sykmelding ble endret 1. juli 2004 for å øke den arbeidsrelaterte aktiviteten blant sykmeldte. Arbeids- og velferdsdirektoratet har undersøkt om disse endringene har hatt konsekvenser for de sykmeldtes trygdeytelser, helse og arbeidstilknytning. Det ble benyttet registerdata og en spørreundersøkelse til landets fastleger. Spørreundersøkelsen viste at flertallet endret sin praksis i retning av færre, kortere og mer graderte sykmeldinger. Registerstudien viste blant annet sykmeldte som raskere ble friskmeldt hadde større sjanse å forbli i arbeidslivet.