Opp og ned - Hva skjedde med sykefraværet?

Arbeid og velferd nr. 2-2011

Av Jon Petter Nossen

Artikkelen analyserer utviklingen i sykefraværet (hovedsakelig det legemeldte) de siste årene basert på årsstatistikk. Noen spørsmål som forsøkes besvart i artikkelen er: Hvor mye av svingningene i sykefraværet de to siste årene skyldes svineinfluensaen? Har det vært en økning i bruken av gradert sykmelding etter at den nye IA-avtalen fra mars 2010 anbefalte dette, og hvor mye av nedgangen i sykefraværet i 2010 kan i så fall forklares med dette? Hvordan har antall sykefraværstilfeller og varigheten av sykefraværstilfellene utviklet seg? Det blir gjort et forsøk på å tallfeste hvor mye av endringene i legemeldt sykefravær som skyldes disse faktorene, det vil si influensa, hyppigheten av sykefraværstilfeller utenom influensa, omfanget av gradert sykmelding, samt (den gjennomsnittlige) varigheten av sykefraværstilfellene.