Næringsstruktur og fylkesvise forskjeller i sykefravær

Arbeid og velferd nr. 3-2011

Av Ingunn Helde, Per Kristoffersen og Nina Lysø

Det er til dels betydelige fylkesvise forskjeller i varigheten på sykmeldinger med samme diagnose. Samtidig vet vi at det er store forskjeller i sykefraværet fra næring til næring, og ulik næringsstruktur trekkes ofte frem for å forklare geografiske variasjoner i sykefraværet. I denne artikkelen ser vi nærmere på om de fylkesvise forskjellene i varigheten i sykmeldinger med samme diagnose opprettholdes når vi ser på sykmeldte innen samme næring.