Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Arbeid og velferd nr. 2-2012

Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune

Vi undersøker i denne artikkelen sammenhengen mellom bruk av graderte sykmeldinger og sykefravær i kommunene. Vi benytter tre mål på sykefravær: sykefraværsrate, varighet og andel sykmeldte per sysselsatt. Vi studerer graderingens virkning på alle disse målene.

Vi bruker kommunen som analyseenhet, og datagrunnlaget er alt legemeldt sykefravær for arbeidstakere 2002–2010. Vi utnytter forskjellen i praksis mellom kommunene, for å se om det kan være systematiske sammenhenger mellom nivå av gradering og sykefraværsmålene.