Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

Arbeid og velferd nr. 3-2014

Av Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen

Sykmeldte skal ifølge loven være delvis i jobb eller i et arbeidsrettet tiltak dersom medisinske forhold ikke er til hinder for dette (folketrygdlovens aktivitetskrav). Dersom det ikke er gitt unntak fra aktivitetskravet, skal sykepengene stoppes etter 8 uker. Dette kravet har i realiteten ikke blitt håndhevet særlig konsekvent, hverken i Hedmark eller i resten av landet. Hedmark har i flere år vært blant fylkene med høyest sykefravær. Våren 2013 la NAV Hedmark om praksis for å håndheve aktivitetskravet. Gjennom endret praksis i enkeltsaker ville de presisere ansvar og oppgaver til aktørene i sykefraværsarbeidet.

I denne artikkelen beskriver vi hva tiltaket består i og vi ser på om Hedmark i større grad har begynt å håndheve aktivitetskravet. Vi undersøker om tiltaket har medført en nedgang i sykefraværet og hvordan sykefraværet er blitt endret.