Flere blir sykmeldt for symptomer og plager

Arbeid og velferd nr. 2-2013

Av Søren Brage, Jon Petter Nossen og Ola Thune

Artikkelen handler om legenes diagnosesetting ved sykmelding. Vi ser på endringer i bruken av sykdomsdiagnoser på den ene siden, og mer uklare symptomer og plager på den andre. Dette kombineres med å se på endringer i noen vanlige diagnosegrupper og  enkeltdiagnoser. I tillegg forsøker vi å tallfeste i hvilken grad utviklingen kan forklares med endringer i antall tilfeller, gjennomsnittlig varighet eller andel med gradert sykmelding.