Effekt av gradert sykmelding – betydningen av metodevalg

Arbeid og velferd nr. 3-2013

Av Jon Petter Nossen og Søren Brage

Formålet med artikkelen er å vise hvordan effektstudier av gradert sykmelding kan påvirkes av datautvalg og definisjon av graderte og ikke-graderte sykefravær. Det presenteres flere ulike definisjoner der det blir tatt hensyn til når i forløpet graderingen skjer, hvilken sykmeldingsgrad som brukes og hvor lenge sykefraværet er gradert. Vi drøfter også om man bør utelate noen sykefravær fra effektstudier ut fra ønsket om å utelukke sykefravær hvor gradering i praksis ikke er noe alternativ, eller grupper av sykmeldte som har begrensninger på hvor lenge de kan motta sykepenger. Vi presenterer forslag til definisjon og utvalg med sikte på å gi et bedre grunnlag for registerbaserte effektstudier.

Etter artikkelen følger en replikk av forskerne Simen Markussen, Arnstein Mykletun og Knut Røed.