Økt legemeldt sykefravær etter finanskrisen

Arbeid og Velferd nr. 1-2010

Av Jon Petter Nossen

Formålet med artikkelen er å belyse utviklingen i legemeldt sykefravær under konjunkturnedgangen siden høsten 2008. I de tre første kvartalene i 2009 sammenlignet med 2008 økte det legemeldte sykefraværet med 9,7 prosent for menn og 2,9 prosent for kvinner. Tidligere erfaringer tyder derimot på at sykefraværet går ned når ledigheten øker. Artikkelen undersøker om økningen i sykefraværet hittil i konjunkturnedgangen skyldes økning i antall sykefraværstilfeller eller økt gjennomsnittlig varighet av fraværene, med fordeling av varighet på fem kategorier. Resultatene diskuteres i forhold til to ofte refererte hypoteser om sammenhengen mellom sykefravær og konjunkturer; sammensetningshypotesen og disiplineringshypotesen.

Det er sett bort fra sykefraværstilfeller med luftveisdiagnoser i alle tall for tredje kvartal, siden vi i denne sammenheng ønsker å holde effekten av svineinfluensaen utenfor.