Enslig mor eller far

Overgangsstønad
Satser gjelder fra 1. mai 2019.

Full overgangsstønad utgjør 18 723 kroner per måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 49 929 kroner eller mer.

 

Stønad til skolepenger - enslig mor eller far
Gjelder satser for skoleåret 2019/2020. Satser for stønad til skolepenger etter § 15-11 fjerde ledd og forskrift om stønad til enslig mor eller far § 7. Satsen reduseres ved utdanning på deltid.  

Videregående skole

27 276 kr

Høgskole/ universitet

65 362 kr

 

Stønad til barnetilsyn for de som er i arbeid 
Satser gjelder fra 1. januar 2019.  

Gjelder stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid etter folketrygdloven § 15-10.

Antall barn

Kr per år

Kr per måned

Maksimalt beløp for ett barn

 47 724 kr

 3 977 kr

Maksimalt beløp for to barn

 62 280 kr

 5 190 kr

Maksimalt beløp for tre eller flere barn

 70 572

 5 881 kr

 

Tilleggsstønader til enslig mor eller far
Gjelder enslig mor eller far som gjennomfører godkjent utdanning, er registrert hos NAV som reell arbeidssøker eller som må flytte for å komme i arbeid. Se egen oversikt over satser - tilleggsstønader