Feriepenger og fritak for forskuddstrekk

Noen ytelser fra NAV gir rett til feriepenger, mens arbeidsavklaringspenger kan gi rett til fritak for forskuddstrekk.

Se oversikt under for de ulike ytelsene.

Feriepenger

Hvis du i 2016 mottok sykepenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger eller foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon, vil du få utbetalt feriepenger innen 25. mai 2017.

Grupper som har rett til feriepenger:

  • arbeidstakere
  • vernepliktige
  • sjømenn
  • fiskere som lignes som arbeidstakere.


Grupper som ikke har rett til feriepenger:

  • selvstendig næringsdrivende
  • frilansere
  • medlemmer som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
  • arbeidsløse
  • fiskere som lignes som næringsdrivende.

Sykepenger

Har du mottatt sykepenger fra folketrygden som arbeidstaker, vil du motta feriepenger av sykepengene innen 25. mai, året etter at feriepengene er opptjent. Du får bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepengene, vil NAV utbetale feriepengene til arbeidsgiver.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, er prosentsatsen forhøyet til 12,5.

Hvis stønadsperioden går fra et kalenderår og over i neste – for eksempel fra 2016 til 2017 – vil du i 2017 få utbetalt feriepenger av de dagene du var syk i 2016. Feriepenger av de dagene du var syk i 2017 får du først utbetalt i 2018. Du kan altså få utbetalt feriepenger for 48 sykepengedager i opptjeningsåret 2016 og for nye 48 dager i opptjeningsåret 2017.

Retten til ferietillegg av sykepenger til arbeidsledige ble opphevet 1. januar 2015.

Pleiepenger og opplæringspenger

Har du mottatt pleiepenger og/eller opplæringspenger fra folketrygden, vil du motta feriepenger av ytelsene innen 25. mai, året etter at feriepengene er opptjent. Du får bare feriepenger for de første tolv ukene i opptjeningsåret.
Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de pleiepengene og/eller opplæringspengene som gir rett til feriepenger.

Hvis stønadsperioden går fra et kalenderår og over i neste, for eksempel fra 2016 til 2017, vil feriepenger opptjent i 2017 blir utbetalt først i 2018.

Du kan altså få utbetalt feriepenger for tolv uker i opptjeningsåret 2016 og for nye tolv uker i opptjeningsåret 2017.

Svangerskapspenger

Har du mottatt svangerskapspenger, vil du motta feriepenger innen 25. mai, året etter at feriepengene er opptjent.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av brutto svangerskapspenger for de første 64 dagene av stønadsperioden.

Hvis stønadsperioden går fra et kalenderår og over i neste - for eksempel fra 2016 til 2017 - vil du i 2017 få utbetalt feriepenger av de stønadsdagene du har hatt i 2016. Feriepenger for stønadsperioden i 2017 utbetales i 2018, men utbetales maksimum for 64 dager for én stønadsperiode.

Foreldrepenger ved fødsel/adopsjon

Feriepenger fra NAV utgjør 10,2 prosent av brutto foreldrepenger for de første 12 eller 15 ukene av den samlede stønadsperioden (12 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 15 uker ved 80 prosent dekningsgrad). Det betyr at hvis bare én av foreldrene har fått utbetalt foreldrepenger de første 12 / 15 ukene, vil ikke den andre forelderen få feriepenger.

Hvis bare én av foreldrene har arbeidsgiver, er det denne forelderen som får utbetalt feriepenger.

Hvis arbeidsgiver utbetaler foreldrepenger, er det også de som utbetaler feriepengene.

Feriepenger fra NAV utbetales innen 25. mai, året etter at feriepengene er opptjent. Hvis de første 12 / 15 ukene av foreldrepengeperioden går fra ett kalenderår og over i neste - for eksempel fra 2016 til 2017 - vil du i 2017 få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med foreldrepenger i 2016. Feriepenger for de dagene du har med foreldrepenger i 2017, utbetales i 2018.

Arbeidsavklaringspenger

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger i juni, er du fritatt for forskuddstrekk i to 14-dagersperioder. De trekkfrie utbetalingene skjer i uke 24 og 26 eller 25 og 27 avhengig av hvilken meldesyklus du har. Det vil si at dette gjelder for periodene 22/23 og 24/25 for den ene meldekortgruppen og for periodene 23/24 og 25/26 for den andre meldekortgruppen. Første utbetaling av arbeidsavklaringspenger i desember er også trekkfri. Avhengig av meldesyklusen din vil dette enten være uke 47/48 eller uke 48/49.

Dagpenger

Første utbetaling av dagpenger i desember er trekkfri. Avhengig av meldesyklusen din vil dette enten være uke 47/48 eller uke 48/49.

Opptjening av ferietillegget til dagpengene opphørte med virkning fra 1. januar 2015.

Pensjoner

For pensjonsutbetalinger er det ordinært skattetrekk i juni. Desember er trekkfri måned, med unntak for de som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.

Frivillig skattetrekk vil bli trukket i desember, med mindre du melder inn at det skal stoppes før desember.

Uføretrygd

Uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt. Uføretrygden er trekkfri i juni og det er halvt skattetrekk i desember, med unntak for de som betaler kildeskatt eller svalbardskatt.

Introduksjonsstønad for deltaker i introduksjonsprogrammet

Det trekkes ikke skatt i desember.

Etterbetalt lønnsforhøyelse for mai (grunnet regulering av grunnbeløpet) kommer i juni.

Overgangsstønad

Det trekkes ikke skatt i juni hvis overgangsstønad er innvilget etter 01.04.2014.

Kvalifiseringsstønad for deltaker i kvalifiseringsprogrammet

Det trekkes ikke skatt i juni.

Frivillig skattetrekk

Frivillig skattetrekk vil bli trukket i juni og desember, med mindre du i forkant av disse månedene melder inn at det skal stoppes.