Regulering av grunnbeløpet og ytelser fra 1. mai 2017

Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 93 634 kroner, gjeldende fra 1. mai 2017.

Grunnbeløpet øker fra 92 576 kroner til 93 634 kroner fra 1. mai 2017. Dette er en økning på 1058 kroner eller 1,14 prosent. 

Regulering av ytelser

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 1,14 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 1,14 prosent.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen på 0,38 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 1,14 prosent fra 1. mai 2017.

  • Lav sats (ektefellen har pensjon) øker til 148 225 kroner
  • Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker til 171 711 kroner
  • Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker til 180 744 kroner
  • Særskilt sats for enslige alderspensjonister øker til 184 766 kroner
  • Særskilt sats for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år øker til 281 891 kroner

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Les mer om reguleringen på Arbeids- og sosialdepartementets sider

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned. Oversikten nedenfor viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

Ytelse

Økningen gjelder

Økning fra 1.mai blir utbetalt

Alderspensjon

alle

sammen med månedsutbetalingen 20. juni

Arbeidsavklaringspenger

alle

i egen utbetaling begynnelsen av juni

Avtalefestet pensjon

alle

sammen med månedsutbetaling 20. juni

Dagpenger

dersom dagpenger er innvilget 1. mai eller senere, samt dagpenger med et vernepliktgrunnlag på tre ganger folketrygdens grunnbeløp

i egen utbetaling i begynnelsen av juni

Gjenlevendepensjon, Barnepensjon og Tidligere familiepleier

alle

sammen med månedsutbetaling i 20. juni

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

dersom retten til foreldrepengene oppstod 1. mai eller senere, og gjelder kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende.

fra juni

Krigspensjon og Gammel yrkesskade

alle

fra juni

Kvalifiseringsstønad

alle

normalt juni eller juli

Overgangsstønad til enslig mor og far

alle

sammen med månedsutbetalingen 20. juni

Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger)

dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

fra juni

Supplerende stønad

alle

sammen med månedsutbetalingen 20. juni

Sykepenger

dersom arbeidsuførheten oppstod 1. mai eller senere, gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

fra juni

Uføretrygd

alle

sammen med månedsutbetalingen 20. juni

Yrkesskade

alle

sammen med månedsutbetalingen 20. juni