Ledigheten fortsetter å falle

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt også med 1 700 personer.

– Den registrerte arbeidsledigheten fortsatte å falle i november. Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos NAV, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om oppsigelser og permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I gjennomsnitt var det 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV hver virkedag i november. Dette er nesten 300 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 6 000 – 7 000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos NAV i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016.

Ledighetstallene for oktober ble i år hentet ut én uke senere enn i fjor, mens tallene for november hentes ut på samme tidspunkt. Dermed er november i ledighetsstatistikken i år én uke kortere enn fjor. Utviklingen over de to månedene samlet vil imidlertid ikke påvirkes av dette.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (pdf) (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten

Kilde: NAV

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige i de fleste fylker i november. Telemark og Rogaland hadde størst prosentvis nedgang.

Arbeidsledigheten har også gått ned for nesten alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av november var det registrert 64 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 13 900 sammenlignet med november i fjor. Andelen helt ledige har dermed gått ned fra 2,8 prosent til 2,3 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 84 700 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 13 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i november i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 31 prosent færre.

Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,6 prosent.

Størst nedgang i Rogaland

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med november i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, fulgt av Nordland med 23 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 3,1 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,3 og 1,5 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I november ble det registrert 23 700 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.

Dato for uttak av statistikk

Arbeidsmarkedsstatistikken oppdateres ved utgangen av hver måned. Datoen kan variere fra år til år på grunn av kalenderforskjeller med opptil 6 dager. I år har det medført at oktober-tallene har blitt oppdatert i uke 44, mens i fjor ble de oppdatert i uke 43.

Fravær fra arbeid

For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen.