Klagerettar

Har du fått eit vedtak frå NAV du meiner er feil, kan du sende ein klage.

I vedtaket finn du informasjon om høve til å klage.

Du kan bruke skjemaet Klage på vedtak. Her vel du den NAV-eininga som har gjort vedtaket du klagar på. Send dokumenta, med framsida øvst, til adressa som står på framsida.  

Hjelp til å klage

NAV-kontoret ditt vil hjelpa deg dersom du treng hjelp til å skriva klagen. Når du oppsøkjer NAV-kontoret, har du rett til å ha med deg ein person du har tillit til. Du kan også bruke advokat eller gje fullmakt til ein person som handterer klagen på dine vegner.

Når du klagar, vil NAV-eininga som har gjort vedtaket vurdere saka di på nytt. Dersom vedtaket ikkje blir endra, blir klagen send vidare til behandling hos NAV Klageinstans.

Klagefristar

Klagefristane varierer etter kva slag sak du ønskjer å klage på. Klagefristen står i vedtaket.

Klagefrist på vedtak etter folketrygdlova og barnetrygdlova

Klagefristen etter folketrygdlova er seks veker frå du får melding om vedtaket. Døme på saker som blir behandla etter desse lovene er dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, uføretrygd og barnetrygd.

Klagefrist på vedtak etter andre lover

Klagefristen etter forvaltningslova er tre veker frå den datoen du får melding om vedtaket. Døme er vedtak om kontantstøtte og vedtak om sakskostnader.

Fristen i forvaltningslova  gjeld så lenge ikkje anna er bestemt i den aktuelle lova som gjeld for dette vedtaket. Døme på lovverk med lengre klagefrist er saker om bidragsforskot og saker om individstønad. Her er klagefristen seks veker.

Klage på vedtak etter lov om sosiale tenester i NAV

Du kan klage til fylkesmannen på vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV. Klagefristen og framgangsmåten ved klage skal stå i vedtaket. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt dersom du ønskjer å klage.

Anke til Trygderetten

Får du ikkje medhald i klaga di i NAV, kan du med nokre unntak anke inn for Trygderetten. Fristen for å anke er seks veker frå den datoen du får melding om vedtaket frå NAV Klageinstans.

Anken sender du til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandlar då saka di på nytt. Dersom vedtaket ikkje blir endra, blir anken send til behandling i Trygderetten.

Vedtak frå NAV Klageinstans etter desse lovene/ordningane kan du anke til Trygderetten:

  • Lov om folketrygd
  • Lov om barnetrygd
  • Lov om samordning av pensjons- og trygdeytingar
  • Føresegner om supplerande pensjonsordningar i medhald av lov eller vedtak frå Stortinget
  • Yrkesskadelova
  • Kommunale pensjonsordningar
  • Avtalefesta pensjon for arbeidstakarar mellom 64 og 67 år

Nokre vedtak frå NAV Klageinstans er endelege og kan ikkje bli anka til Trygderetten:

  • Barnebidrag
  • Individstønad
  • Kontantstøtte

Dekning av sakskostnader

Dersom du får medhald i klagen, kan du ha rett til å få dekt vesentlege utgifter som har vore nødvendige for å få endra vedtaket, til dømes utgifter til advokat. Krav om sakskostnader sender du til den eininga som har gjort omgjeringsvedtaket.

Sivilombodsmannen

Dersom du ikkje er nøgd med utfallet av saka di eller sjølve saksbehandlinga i NAV, kan du klage til Sivilombodsmannen. Sivilombodsmannen kan ikkje endre vedtaket, men kan be om at saka blir vurdert på nytt.   

Domstolane

Dersom du ikkje er nøgd med vedtaket kan du gå vidare med saka til domstolen.

Dersom saka di gjeld eit område som Trygderetten kan behandle, kan du ikkje bringe saka inn for domstolen før moglegheitene til å klage og anke er nytta fullt ut. Det betyr at saken skal vere ferdig klagebehandla i NAV og Trygderetten. Fristen for å bringe saka inn for domstolen er seks månader etter at du har fått melding om avgjerda i Trygderetten.

Dersom saka di gjeld eit område som Trygderetten ikkje kan behandle, må likevel alle klagemoglegheiter i NAV vore nytta før du kan bringe saka inn for domstolen. Du må sjølv sjekke kva fristar som gjeld for å reise søksmål for domstolen.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp frå advokat. Advokatar har plikt til å gje deg gratis orientering om denne ordninga. Du kan sjølv søkje Fylkesmannen om fri rettshjelp eller be advokaten din søkje for deg. Her gjeld grenser for inntekt og formue.