NAV Klageinstans Oslo og Akershus - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.J. Hambros plass 2, 0164 OSLO

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 7028 St. Olavs Plass, 0130 OSLO

Opplysninger

NAV Klageinstans Oslo og Akershus behandler klage- og ankesaker på områdene medlemskap, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, yrkesskade, yrkessykdom og krigspensjon. NAV Klageinstans Oslo og Akershus er også sekretariat for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Kontornummer

4203