NAV Klageinstans nord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Fr.Langesgt. 9, 4. etg, 9008 Tromsø

Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Pb. 2363, 9271 Tromsø

Kontornummer

4219

E-post

nav.klageoganke.nord@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

NAV Klageinstans Nord behandler klage- og ankesaker på områdene barnetrygd, barns sykdom, enslige forsørgere, uførepensjon, tvungen forvaltning og klager fra NAV Innkreving på gebyr og motregning.