NAV Klageinstans Midt-Norge - kontorinformasjon

Besøksadresse

Prinsens gate 1 A, 7013 TRONDHEIM

Telefon

21071730

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2914 Torgarden, 7438 TRONDHEIM

Opplysninger

NAV Klageinstans Midt-Norge behandler klage- og ankesaker på områdene uføretrygd, foreldrepenger, bilstønad og barnetrygd. I tillegg behandler vi klagesaker på områdene kontantstøtte og AA-register.

Kontornummer

4205