Internasjonale saker - kontorinformasjon

Telefon

21 07 37 00 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo

Telefaks

21 06 91 01

Kontornummer

0000

Opplysninger

1. september 2016 ble NAV Internasjonalt avviklet som en egen enhet i NAV. Ansvaret for å følge opp de internasjonale sakene er nå fordelt på tre nye resultatområder: NAV Arbeid og ytelser, NAV Familie- og pensjonsytelser og NAV Kontroll. Disse tre enhetene overtar også ansvaret som nasjonale kontaktorganer for ytelsene som tidligere lå under NAV Internasjonalt.


 NAV Arbeid og ytelser har ansvar for følgende fagområder:

 • Arbeidsavklaringspenger
 • Barns sykdom / pleiepenger
 • Dagpenger
 • Enslig forsørger
 • Forsikringer
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Hjelpemidler
 • Lønnsgaranti
 • Sykepenger
 • Tilleggsstønader
 • Ventelønn
 • Uføretrygd

Postadresse:
NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo
Norge


NAV Familie- og pensjonsytelser har ansvar for følgende fagområder:

 • Alderspensjon
 • AFP
 • Barnebidrag og forskudd
 • Barnepensjon
 • Barnetrygd
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
 • Far- og morskap
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Forsikringer
 • Gjenlevendepensjon
 • Gravferdsstønad
 • Kontantstøtte
 • Krigspensjon
 • Menerstatning
 • Supplerende stønad
 • Svangerskapspenger
 • Tidligere familiepleier
 • Yrkesskade
 • Yrkessykdom


Postadresse:
NAV Familie- og pensjonsytelser
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo
Norge


NAV Kontroll har ansvar for følgende fagområder:

 • Medlemskap i folketrygden
 • Trygdeavgift

Postadresse:
NAV Medlemskap og avgift
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo
Norge


 

Områder kontoret dekker: Brukere bosatt i over 170 land

Organisasjonsnummer:

889 640 782