NAV Vestland - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN

Telefon

22822000

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 284, 5804 BERGEN

Opplysninger

Send ikkje sensitiv informasjon i e-post, til dømes opplysningar om helseforhold eller diagnosar. Førespurnader på e-post skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar, som til dømes fødselsnummer jmf. personopplysningslova § 2 nr. 1 og nr 8.

Kontornummer

1200