NAV Arbeid og ytelser Lønnsgaranti - kontorinformasjon

Telefon

78389040

kl. 09.00–15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6683 St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Telefaks

21067121

Opplysninger

NAV Arbeid og ytelser behandler søknader om
• dagpenger
• ventelønn
• sykepenger
• arbeidsavklaringspenger
• uføretrygd
• lønnsgaranti
• tilleggsstønader
• forsikringer
• grunn- og hjelpestønad
• barns sykdom
• hjelpemidler
• ytelser til enslige forsørgere

Kontornummer

4425