Tidslinje om NAVs feiltolkning av EØS-reglene

I arbeidet med å rydde opp etter feil praksis og feil tolkning av EØS-reglene om trygdeytelser, har NAV utarbeidet en tidslinje. Den gir en oversikt over de viktigste hendelsene i saken etter at vi i 2017 fikk den første kjennelsen fra Trygderetten som påpekte at vi ikke hadde hensyntatt EØS-reglene (forordning 883/04) i vår saksbehandling.

Linjen gir en oversikt over de viktigste hendelsene i denne perioden, hva vi har foretatt oss til hvilket tidspunkt, og hvilken dialog vi har hatt med for eksempel Trygderetten og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Fram til 16. juni 2017 stadfestet Trygderetten NAVs vedtak om avslag, stans, opphør tilbake i tid og tilbakekreving av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger når bruker ikke oppholdt seg i Norge.

Dette skjedde i 2017

 • 16. juni 2017. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2016-2497 – retten viser til EØS- forordning 883/2004 art. 21 og stiller spørsmål ved om NAVs rundskriv har en korrekt forståelse av dens betydning for tolkningen av ftrl. § 8-9.
 • 21. august 2017. Trygderetten tilskriver NAV Klageinstans, med kopi til den ankende parts advokat, og ber om bemerkninger til sakens EØS- rettslige side i ankesak TRR-2016-2634 innen tre uker.
  Last ned brevet.
 • 27. oktober 2017. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2016-2634 etter at verken NAV eller den ankende parts advokat hadde kommet med bemerkninger til sakens EØS- rettslige side. Kjennelsen er mottatt i NAV Klageinstans 23. november 2017.
 • 29. november 2017. NAV Klageinstans sender brev til direktoratet om TRR-2016-2497 og stiller spørsmål om krav om opphold i Norge i ftrl. §§ 8-9, 9-4 og 11-3 kan være i strid med EØS- forordning 883/2004 art. 21.
  Last ned brevet.
 • 8. desember 2017. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2017-2308. Trygderetten viser ikke til egne tidligere kjennelser når de opphever NAVs vedtak i kjennelsene høsten 2017. Frem til og med desember 2017 fattet Trygderetten også kjennelser i tråd med NAVs praksis, noe Trygderetten senere har beklaget.TRR-2016-3288, TRR-2016-3142, TRR-2017-964, TRR-2017-333.

Dette skjedde i 2018

 • 26. januar 2018. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2017-1058. Retten viser for første gang til tidligere kjennelser; TRR-2016-2634 og TRR-2017-2308 og opphever NAVs vedtak.
 • 6. februar 2018. direktoratet ber klageinstansen om konkrete innspill.
  Last ned e-post.
 • 2. mars 2018. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2017-3662, viser til TRR-2016-2634, TRR-2017-2308 og TRR-2017-1058 og opphever NAVs vedtak.
 • 9. mars 2018. Trygderetten aviser kjennelse i ankesak TRR-2017-1708, viser til de tidligere kjennelsene, men stadfester NAVs vedtak etter ftrl. § 11-8. I samtlige andre kjennelser har Trygderetten opphevet vedtaket og sendt saken tilbake for ny behandling i NAV.
 • 5. juli 2018. NAV Klageinstans sender notat til direktoratet og ber om avklaring begrunnet med stor risiko for ulik praksis og at Trygderetten stiller spørsmål ved om rundskrivene er i henhold til forordningen. Se vedlegg til brev 20. desember 2018.
 • 24. august 2018. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2017-3528, viser til de tidligere kjennelsene og opphever NAVs vedtak.
 • 14. september 2018. Trygderetten aviser kjennelse i ankesak TRR-2017-3677, viser til de tidligere kjennelsene og opphever NAVs vedtak.
 • 12. oktober 2018. NAV Klageinstans purrer på brev av 5. juli. I tillegg ber de direktoratet vurdere å ta ut søksmål mot Trygderettens kjennelse av 14. september, dersom NAV ikke skal endre praksis.
 • 6. november 2018. Klageinstans purrer på direktoratet
 • 19. november 2018. Brev fra Trygderetten til NAV i ankesak TRR-2018-741 (sykepenger) med spørsmål om å forelegge saken til uttalelse for EFTA-domstolen.
  Last ned brevet.
 • 18. desember 2018. NAV Klageinstans stanser all behandling av klage- og ankesaker som er omfattet av problemstillingen etter svar fra direktoratet om gjennomgang av NAVs praksis i samråd med departementet. Samtidig varsles Trygderetten og NAV får utsatt frist til å svare på brev fra Trygderetten av 19. november (foreleggelse for EFTA)
 • 20. desember 2018. Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til ASD om adgang til å beholde kontantytelser innad i EØS-området.
  Last ned brev med 5 vedlegg.

Dette skjedde i 2019

 • 18. januar 2019. Møte mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og ASD.
 • 22. januar 2019. Trygderetten avsier kjennelse i ankesak TRR-2018-1101, viser til tidligere kjennelser og opphever NAVs vedtak.
 • 24. januar 2019. Brev fra ASD til Arbeids- og velferdsdirektoratet om å opprettholde mottak av kontantytelser innad i EØS-området.
  Last ned brevet
 • 24. januar 2019. Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til ASD om kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land.
  Last ned brevet
 • 22. februar 2019. Uformell kontakt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og ASD.
 • 25. februar 2019. NAV Kontroll stiller alle saker som omhandler kortvarig opphold i EU/EØS i bero.
 • 26. februar 2019. NAV Klageinstans svarer Trygderetten på brevet av 19. november 2018 og kaller ankesak TRR-2018-741 tilbake til ny behandling i NAV. NAV kaller også tilbake de øvrige sakene som er sendt Trygderetten som gjelder sammen problemstilling.
 • 5. mars 2019. Brev fra ASD til Arbeids- og velferdsdirektoratet om kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land.
  Last ned brevet.
 • 13. mars 2019. Intern orientering i Arbeids- og velferdsdirektoratet om beslutning fra ASD vedrørende kortvarig opphold. 
 • 21. juni 2019. Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til ASD om rett til kontantytelser innad i EØS-området.
  Last ned brevet
 • 25/26. juni 2019. Fagmelding om praksisendring på arbeidsavklaringspenger og sykepenger.
  Last ned fagmelding om arbeidsavklaringsklaringspenger
  Last ned fagmelding sykepenger.
 • 13. august 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet nedsetter tverrfaglig gruppe for å utrede forståelsen av artikkel 21. 
 • 30. august 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet sender e-post til ASD med orientering om forståelsen av artikkel 21.
  Last ned e-posten.
 • 2. september 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet sender e-post til ASD om behov for møte.
  Last ned e-posten.
 • 13. september 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet møter ASD.
 • 17. september 2019. NAV Kontroll anmodet politidistriktene og påtalemyndigheten om å sette anmeldelser i bero.
  Last ned brevet
 • 26. september 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet redegjør uformelt for saken overfor en av førsteadvokatene hos Riksadvokaten. 
 • 16. oktober 2019. NAV redegjør for problemstillingen og at det med stor sannsynlighet er begått rettsanvendelsesfeil i et møte med Riksadvokaten. 
 • 18. oktober 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet møter ASD. 
 • 22. oktober 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet møter ASD. 
 • 25. oktober 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet møter ASD. 
 • 27. oktober 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet sender brev om EØS-forordningen til ASD.
  Last ned brevet.
 • 28. oktober 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet sender e-post om EØS-forordningen til Riksadvokaten.
  Last ned brevet.
 • 30. oktober 2019. Riksadvokaten sender brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet om urettmessig straffeforfølgning etter anmeldelser fra NAV Kontroll for trygdebedrageri og falsk forklaring.
  Last ned brevet.
 • 8. november 2019. Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer Riksadvokaten på spørsmål sendt i brev 30. oktober.
  Last ned brevet.
 • 12. november 2019. Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til ASD.
  Last ned brevet.